دانلود فایل word بررسی ارتباط بین ساختار مالی و اندازه شرکت

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :18چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسی ارتباط بین ساختار مالی و اندازه شرکت میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 90 تا 94 بهتعداد 856 شرکت میباشد. درنهایت تعداد 142 شرکت با توجه به قاعدهی حذف سیستماتیک انتخاب گردید. پژوهش حاضر، از جهت هدف اجرا کاربردی است. ازجهت نوع داده کمی است. از جهت زمان اجرا مقطعی است. از جهت منطق اجرا استقرایی میباشد. از جهت نحوه اجرا توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روشدادههای تابلوی

دانلود فایل word تغییرات حسابداری در هزاره سوم حسابداری علم یا فن

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :17چکیده مقاله: هدف ار پژوهش حاضر، بررسی جایگاه و ماهیت وجودی حسابداری در عصر حاضر است. بدین منظور، به نقد و بررسی دوران، تعابیر و تصاویر صورت گرفته از حسابداری پرداخته شده و به دو سوال انتقادی مطرح شده در خصوص علم بودن حسابداری و تلقی کردن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی، پاسخ داده شده است. با توجه به آنکه هنوز تعریف دقیق، جامع و کاملی از حسابدارینشده است و تعریف آن بسته به شرایط و نحوه استفاده از حرفه حسابداری در طول زمان تغییر کرده است. در واقع، مسیولیت و ماموریت حسابداری در طی زما

دانلود فایل word دانلود پروپوزال آماده: پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی , رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

انشناختی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: 2- اهمیت و ضرورت تحقیق: 3- پیشینه تحقیق: 4- اهداف تحقیق: 5- فرضیه ‏های تحقیق: 6- مدل تحقیق 7- سوالات تحقیق: 8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 9- بیان جنبه نوآوری تحقیق: 10- روش شناسی تحقیق: الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك): ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (