دانلود فایل word مقایسه و اولویت بندی معیارهای استعدادیابی تنیس روی میز از دید مربیان نخبه و پیشکسوتان تنیس روی میز

یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت اهوازتعداد صفحات :9چکیده مقاله: هدف و زمینه: استعدادیابی سبب گسترش بستر و دامنه ی افراد مستعد که فرصت لازم جهت توسعه ی مهارت های ورزشی دارند می شود، مهم ترین کار مربیان و مشاوران تشخیص استعدادها، تعیین میزان آن ها و شناسایی تفاوت های فردی در استعدادهای مختلف است. هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word مقایسه و اولویت بندی معیارهای استعدادیابی تنیس روی میز از دید مربیان نخبه و پیشکسوتان تنیس روی میز است.روش کار: روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق مربیان نخبه و پیشکسوتان تنیس روی میز ایران که تعداد آنان طبق اعلام فدراسیون تنیس 80 نفر برتر بزرگسالان آقایان، 32

دانلود فایل word تاثیر شفافیت سازمانی و شایسته سالاری بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی

س یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پوياتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در این پژوهش با عنوان دانلود فایل word تاثیر شفافیت سازمانی و شایسته سالاری بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی، سعیبر آن بوده است تا عوامل موثر عدالت در سازمان مذکور، احصا و به تحلیل و چالش کشیده شود. روش تحقیق در این پژوهشتوصیفی-پیمایشی است، شیوه نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه 219 نفر بوده است. ابزار جمعآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه بوده و در تحلیل داده ها نیز از نرم افزاراس ی اس اس و ایموس استفاده شده است. نتایجپژوهش بیانگر آن است که شایسته سالاری، شفافیت سازمانی بر عدالت محوری تاثیر دارد، عدالت محوری بر رض

دانلود فایل word شناسایی عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از روش تحلیل محتوا

س یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پوياتعداد صفحات :22چکیده مقاله: از مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مولفه های کارآمدی یاد می کنند کهجایگاه مهمی در سیاست های کلان انرژی کشورها دارد. لذا انرژی جایگاه اساسی و ویژه ای در رشد و توسعه ی اقتصادی واجتماعی کشورها بر عهده دارد. دانشمندان و صاحبنظران، انرژی گاز طبیعی را به مثابه پلی برای دستیابی به توسعه یپایدار مبتنی بر انرژی های نو و گذار از دوره ی سوخت های فسیلی به دوره ی فراگیر شدن انرژی های تجدیدپذیر تلقیمی کنند. در کشور ما نیز با توجه