دانلود فایل word دانلود پروپوزال آماده: تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی, هلالی جغتائی, محتشم کاشانی, وحشی بافقی)

ایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وزن یکی از عناصر اصلی شعر و از مهمترین عوامل تأثیرگذاری آن است و به منزله‌ی قالبی است که شاعر خلاق بر آن روح می‌دمد و با سلیقه‌ی خود بر اندامش جامه لفظ می‌پوشاند؛ درواقع حقیقت وزن، همان چیزی است که ما از حضور آهنگین واژگان در تناسب با معنای آن‌ها در بافت شعر دریافت می‌کنیم. هر شاعری برای سرودن شعر خود بیشتر از وزن‌هایی استفاده می‌کند که نزدیک‌تر به روحیات و اندیشه‌های او باشد. از این رو نخست به سراغ اوزانی می‌رود که بهتر بتواند آمال و خواسته‌ها و تفکرات خود را در قالب آن‌ها بیان کند. این قالب به گونه‌ای است که حتی

دانلود فایل word مکان یابی پهنه های مستعد بلندمرتبه سازی (نمونه موردی: حوزه شمال غربی شهر مشهد)

س یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي و هشتمين کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهريتعداد صفحات :18چکیده مقاله: در این پژوهش از طریق استخراج اصول، معیارهای لازم الرعایه و قابل تعمیم به سایر مواضع مطالعاتی با تلفیق مدل های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از نرم افزار GIS پهنه هایی مستعد بلندمرتبه مرتبه سازی در حوزه شمال غرب شهر مشهد شناسایی شده است. این تحقیق از نوع کاربردی هست و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. پس از بررسی عوامل تاثیرگذار، شاخص ها و معیارهایی در چهار بعد شام

دانلود فایل word کیفیت اطلاعات حسابداری, بهرهوری حکومت و انتخاب سرمایه گذاری ثابت

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :28چکیده مقاله: این مقاله روابط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب سرمایه گذاری ثابت را از دیدگاه عملکرد حکومت در مورد اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی قرار میدهد. برای بررسی انتخاب سرمایه گذاری ثابت بهصورت همبستگی رشد درآمد عملیاتی بین شرکتها و صنایع، در این مقاله شرکتها و تمرکز آنها در مورد کسب و کار مرکزیشان، مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج نشانمیدهند که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری شرکت که بهصورت عمومی ذکر شده منجر به ایجاد همبستگی بسیار قدرتمندی میشوند. یافتهها نشان میدهن