دانلود فایل word رقابت بازار محصول, جریان وجه نقد و سرمایه گذاری های شرکت: نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی

س یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پوياتعداد صفحات :24چکیده مقاله: پژوهش حاضر رابطه بین رقابت بازار محصول، جریان وجه نقد و سرمایه گذاری های شرکت رابررسی کرده و همچنین نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی را بر این رابطه برای شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1385 تا 1395 را بررسی می کند. این پژوهش های کاربردی واز نوع همبستگی- توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران است. روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک (غربالگری) می باشد. به منظور محاسباتمتغیرها، آزمون فرضیه

دانلود فایل word بررسی فقر و تاثیر آن بر آسیب های خانواده

س یا همایش : سومين همايش بسترهاي فساد مالي و اداري در نظام حقوقي ايران با رويکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقيتعداد صفحات :14چکیده مقاله: مفهوم آسیب های اجتماعی از جمله مفاهیم اساسی در شکل گیری نظم اجتماعی در خانواده و جامعه است. سطور حاضر، باتوجه به اهمیت مفهوم فقر وتاثیر آن بر آسیبهای خانواده به نگارش درآمده است. این مقاله در راستای هدف فوق سعی دارد به سوال زیر پاسخ دهد. آیا فقر بر ایجاد آسیب های اجتماعی در خانواده موثر است در پاسخ به سوال فوق با روش اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی واقع شد. یافته های پژوهش نشان می دهد افراد در طبقات پایین جامعه بدلیل ف

دانلود فایل word روحانیت و دفاع مقدس

س یا همایش : اولين کنفرانس ملي از ايثار تا شهادتتعداد صفحات :10چکیده مقاله: نقش مهم روحانیت در دفاع مقدس نه تنها غیرقابل انکار است بلکه نقش های بسیار تاثیر گذار از فرماندهی کل قوا گرفته، تا فرمانده ی قرارگاه، لشکر و ...واز ایمه جمعه تا نمایندگان مجلس و... و از بسیجی رزمنده تا رزمی تبلیغی و تبلیغی گرانقدری که نقش تعلیم و تربیت را حتی در خطوط مقدم ایفاء م ی کردند .ازنظر آماری نزی در قشر خود بیشترین شهید را تقد می نمود که حداقل دوازده برابر سا ری اقشار، شهدای عالم عامل روحانی را تشکیل می دهد. معرفی شهدا به و یژهشهدای روحانی که پرچمداران حماسه دفاع مقدس ب