دانلود فایل word سنتز, شناسایی و بررسی خواص فتوکرومی ترکیبات آزو تثبیت شده برکیتوزان وسلولز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنتز, شناسایی و بررسی خواص فتوکرومی ترکیبات آزو تثبیت شده برکیتوزان وسلولز :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

کیتوسان و سلولز پلیمرهایی زیست سازگارهستند که در طبیعت به وفور یافت میشوند. از طرفی گروههای فتوکرومی رنگی دارای خواص نوری منا سبی جهت کاربردهای ز یادی هستند, لذا با ا ختلاط این دوبخش و اتصال رنگ به این پلیمرها کاربرد هر دوی آنها افزایش مییابد. در ا ین تحق یق به و سیله پو ست خشک شده خرچنگ و شست شوی آن به کمک هیدروکلریک اسید و استیک اسید و سالسیلیک اسید کیتوسانی با خلوص بالا و درجه دی استیلاسیون مناسبی تهیه شد. سپس مخلوطی از کیتوسان و هیدروکسی اتیل سلولز عاملدار شده با تیونیل کلراید تهیه و ترکیب رنگی آزو که هیدروکسی نفتول بلو بود بر روی پلیمر تثبیت گردید.همچنین با استفاده از کیتوسان به عنوان حدواسط دی آزونیوم ومشتقات نفتول ترکیب آزو جدیدی سنتز شد, که برای شناسایی و مقایسه ترکیبات ساخته شده از نمونهها طیف ریز قرمز (مادون قرمز)گرفته و برای بررسی خواص نوری از نمونه رنگی طیف فرابنفش-مریی گرفته شد. همچنین برای بررسی رنگ سنتز شده توسط کیتوسان از نمونه آنالیزهای C D E SM و S گرفته شد. در نتیجه شواهد و دادههای موجود اتصال رنگ به پلیمر و همچنین سنتزرنگ توسط حدواسط دی آزونیوم کیتوسان را تایید می کند.

لینک کمکی