دانلود فایل word رقابت بازار محصول, جریان وجه نقد و سرمایه گذاری های شرکت: نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رقابت بازار محصول, جریان وجه نقد و سرمایه گذاری های شرکت: نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت, حسابداری و حسابرسی پویا

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر رابطه بین رقابت بازار محصول, جریان وجه نقد و سرمایه گذاری های شرکت رابررسی کرده و همچنین نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی را بر این رابطه برای شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1385 تا 1395 را بررسی می کند. این پژوهش های کاربردی واز نوع همبستگی- توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران است. روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک (غربالگری) می باشد. به منظور محاسباتمتغیرها, آزمون فرضیه های پژوهش و انجام سایر آزمون های آماری از آزمون های لیمر, هاسمن و نرمافزار ایویوز 10 استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که رقابت با توجه به تامین مالی در بازاررقابتی, سرمایه گذاری با ارزش افزوده بالا را کاهش نمی دهد. محدودیت مالی تاثیر رقابت بازار محصول برسرمایه گذاری وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل نمی کند.

لینک کمکی