دانلود فایل word بررسی ارتباط بین ساختار مالی و اندازه شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی ارتباط بین ساختار مالی و اندازه شرکت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسی ارتباط بین ساختار مالی و اندازه شرکت میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 90 تا 94 بهتعداد 856 شرکت میباشد. درنهایت تعداد 142 شرکت با توجه به قاعدهی حذف سیستماتیک انتخاب گردید. پژوهش حاضر, از جهت هدف اجرا کاربردی است. ازجهت نوع داده کمی است. از جهت زمان اجرا مقطعی است. از جهت منطق اجرا استقرایی میباشد. از جهت نحوه اجرا توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل آماری موجود, از روشدادههای تابلویی استفاده شد. در این پژوهش پس از وارد نمودن دادههای اطلاعاتی در کاربرگهای نرمافزار با استفاده ازنرمافزارExcel با توجه به تعاریف صورت گرفته شاخصهای این مقادیر محاسبه و سپس با استفاده از نرمافزارEVIEWSدادههای جمعآوری شده مورد آزمون قرار گرفتند. یافتههای پژوهش نشان داد که؛ بین ساختار مالی و اندازه شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که؛ اندازه شرکت در این پژوهش دارای نقش موثری در تعیین ساختار مالی شرکتها میباشد

لینک کمکی