دانلود فایل word بررسی تاثیرمشتری مداری برسودآوری شرکتهای تولیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیرمشتری مداری برسودآوری شرکتهای تولیدی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش به برسی تاثیرمشتری مداری برسودآوری شرکتهای تولیدی می پردازد.باتوجه به مطالعات انجام شده این تحقیق بر اساس هدف ازنوع کاربردی وبراساس روش جمع آوری اطلاعات توصیفی ازنوع میدانی است.جامعه پژوهش , کلیه مصرف کنندگان خدمات ومحصولات یکی ازنمایندگیهای ایران خودرواست.اثربخشی این سازمان دردامنه ی زمانیسال 1396 مدنظر قرارگرفته است.جامعه ی آماری تعدادی بالغ بر 400 نفراست وبا استفاده ازجدول مورگان تعداد نمونه ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده 37 نفرازمشتریان نمایندگی انتخاب شده است.دربین ابزارهای خودارزیا بی موجودپرسشنامه ی تاثیرمشتری مداری برسودآوری شرکت های تولیدی بعنوان ابزار تحقیق انتخاب گردید.هریک ازسوالات پرسشنامه ی فوق پنج گزینه ای وبراساس مقیاس طیف لیکرت بصورت جدول 1 تقسیم بندی شده اند.برای سنجش رواییپرسشنامه از روایی محتواوبرای سنجش پایایی ازازآزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که درجدول شماره ی 2 نمایش داده شده است.برای تجزیه وتحلیل داده ها نیزازنرم افزارهایmatlab و spssاستفاده شده است.

لینک کمکی