دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گر عدم اطمینان محیطی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گر عدم اطمینان محیطی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های بنیادین چنین بازارهایی این است که شرکت ها با استفاده از توانمندیها و منابع درونی در جهت بهبود کارآفرینی صادرات خود به سرعت دست به نوآوری و ارایه محصولات جدید می زنند .پژوهش حاضر به بررسیعوامل موثر بر کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گر عدم اطمینان محیطی پردازد.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی, پیمایشی و همبستگی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل , کلیه مدیران بازاریابی و صادرات,کارکنان و کارشناسان مربوط در شرکت توسعه امید کارآفرین , می باشند.حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 207 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده میباشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 852,0 و روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهای آماری, توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیر عدم اطمینان محیطی با ضریب تاثیر 238,0 تاثیر شدت رقابت بر کارآفرینی صادرات و با ضریب تاثیر 139,0 تاثیر متغیر تعهد صادراتی بر کارآفرینی صادرات را به طور معنی داری تعدیل میکند. همچنین متغیر جو سازمانی با ضریب تاثیر 474,0تاثیر متغیر فاصله بین کشورهابر کارآفرینی صادرات را به طور معنی داری تعدیل میکند.

لینک کمکی