دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند با توجه به نقش تعدیلگر روابط برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند با توجه به نقش تعدیلگر روابط برند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه یکی از عوامل موفقیت سازمانها, برندسازی و توجه آنان به وفاداری به برند میباشد. بهبود رضایت و وفاداری مشتریان میتواند وفاداری به برند را بهبود بخشیده و از این لحاظ, برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد نماید. هدف از نگارش تحقیق حاضر, بررسی تاثیر اعتماد, رضایت و ارزیابی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش تعدیلگر روابط برند میباشد. تحقیقحاضر, از نظر هدف, کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها, توصیفی- پیمایشی محسوب میشود. ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه بوده که برای تدوین آن, از مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق نیز کلیه مشتریان شرکت بیمه دانا در مناطق1و2و7و14و21 شهر تهران میباشند که با بهرهمندی از آزمون کوکران, 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بدین منظور, پرسشنامهای شامل 43 سوال در نظر گرفته شده و پس از تایید روایی و پایایی میان افراد جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون, بیانگر تاثیر معنادار ارزیابی برند, اعتماد به برند و رضایت مشتری بر وفاداری به برند بوده, ضمن اینکه روابط برند, تاثیر رضایت بر وفاداری برند را تعدیل میکند

لینک کمکی