دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

برای موفقیت سازمان بایستی اهداف و مسیر اجزا و عناصر تشکیل دهنده با اهداف و مسیر سازمان در یک راستا قرار گیرند.در صورتی که بین اجزا مختلف سازمان و بطور خاص اهداف سازمانی و اهداف فردی کارکنان آشتی و همسویی وجود نداشته باشد, سازمان در تحقق اهداف خود با چالشها و موانع زیادی مواجه خواهد شد و اثربخشی سازمان به حداقل میرسد, در اینراستا هدف اصلی این تحقیق دانلود فایل word بررسی عوامل موثر بر همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی در گمرکات آذربایجانغربی می- باشد. مدل تحقیق با اقتباس از پژوهش سید جوادین, پورولی که در این پژوهش عامل همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانیبعنوان یک مولفه اصلی و محوری در نظر گرفته شده است که تاثیر عوامل دیگر در آن مورد بررسی قرار میگیرد و متغییر وابستهشامل ابعاد: معنویت در محیط کاری, نظارت و کنترل, شفافیت در محیط کاری, مدیریت مشارکتی میباشند. در این پژوهش ازروش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده که پس از ارایه فرضیههای تحقیق به بررسی آن پرداخته, حجم نمونه مورد مطالعهبا توجه به آنکه جامعه آماری مورد نظر تحقیق حدودا 300 نفر میباشند, بر اساس جدول مورگان برابر با 196 نفر برآورد گردید. حدود 210 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد پرسشنامه توزیع شده به تعداد 200 نمونه جمعآوری گردیده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پرسشنامه شامل 22 گویه بوده و ضریب آلفای کرونباخ0/895بدست آمد که نشان دهنده ضریب بالایی است با توجه به دادههای اطلاعات که از طریق پرسشنامه جمعآوری شده بود فرضیات تحقیق به بوتهی آزمایش گذاشته شدند برای تحلیل نتایج از آزمونهای آماری و پیرسون استفاده کردیم, نتایج نشان دهنده وجود رابطه معنیدار بین ابعاد معنویت در محیط کاری و شفافیت در محیط کاری با همسویی اهداف فردی و سازمانی و عدم وجود رابطه معنیدار ما بین ابعاد نظارت و کنترل و بعد مدیریت مشارکتی با همسویی اهداف فردی و سازمانی میباشد

لینک کمکی