دانلود فایل word بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی قطعه سازاستان آذربایجان شرقی می باشد. یکی از اصلی ترین وظایفی که همواره بر دوش مدیریت منابع انسانی سازمان ها سنگینی می کند, حفظ و نگهداری بهینه نیروی انسانی است. لکن این مقاله موضوع را از زاویه دیگری موردبررسی قرار می دهد و آن این که دلایل آن دسته از پرسنلی که در سازمان مانده اند چیست و آیا این دلایلمطلوب است یا خیر. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان شرکت های تولیدی خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی تشکیل میدهد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول گرجسی و مورگان 357 نفر می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که برای تعیینروایی ابزار از روایی محتوایی با استفاده از نظرات اساتید راهنما استفاده شده است. برای آزمون پایایی پرسشنامه و محاسبه قابلیت بدست آمد. با بررسی میانگین های نتایج حاصله از از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد0/94بدست آمد. در تجزیه و تحلیل آماری, شکاف زیادی میان عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی وجود ندارد. نتایج حاصل نشان می دهد که عوامل انگیزشی, زیستی و رشد در حفظ و نگهداری منابع انسانی تاثیر دارد

لینک کمکی