دانلود فایل word بررسی عوامل موثر در عملکرد قرارداد های Engineering procurement (EPC Construction در پروژه های ساختمانی بخش خصوصی و دولتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر در عملکرد قرارداد های Engineering procurement (EPC Construction در پروژه های ساختمانی بخش خصوصی و دولتی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر در عملکرد قرارداد های EPC در پروژه های ساختمانی بخش خصوصی و دولتی است. EPC در حقیقت به معنی مهندسی, تامین کالا و ساخت و اجرا است. روش تحقیق بصورت همبستگی است و این تحقیق از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی است. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای مار توصیفی(میانگین و درصد فراوانی) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر, شامل کلیه پروژه های ساختمانی بخش خصوصی و دولتی است که به شیوه تصادفی نمونه گیری شده است و حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 131 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ارتباط معنی دار بین عامل کارفرما(سرمایه گذار و مجری), عامل مشاور(مدیریت پروژه) و عامل پیمانکار و عملکرد EPC در پروژه های ساختمانی بخش خصوصی و دولتی است.

لینک کمکی