دانلود فایل word بررسی عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری خرید سازمانی با معادلات ساختاری تفسیری مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری خرید سازمانی با معادلات ساختاری تفسیری مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش, از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف, از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر گردآوری داده ها از نوع میدانی بوده است که در زیر گروه تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای برای رسیدن به اطلاعات بخش ادبیات و پیشینه تحقیق, از روش مطالعه کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه های تحقیق, ازروش میدانی با مکانیزم پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که با توجه به اهمیت روزافزون و بسیار بالای وظیفه خرید در بخش دولتی, این تحقیق, با پرداختن به موضوع فرآیند تصمیم گیری خرید سازمانی, عواملتاثیرگذار بر آن را شناسایی و بررسی کرده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شاغل در پستهای سازمانی؛ کارپردازی, کارشناس خرید تجهیزات, کالا و خدمات, مسیول)مدیر( خرید و تدارکات و کارشناس حسابداری خرید و انبارهادر دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل داده اند. با توجه به حجم مشروط شده جامعه آماری, روش نمونه گیری به شیوه سرشماری بوده است که پس از توزیع پرسشنامه ها در بین کارکنان مشروط, نسخ مخدوش و ناقص از بین پرسشنامه ها حذف شدند و تعداد 392 نسخه در تجزیه تحلیل شرکت داده شدند. به منظور عملیاتی کردن و سنجش میزان تاثیرعوامل, منابع پژوهشی مختلف مطالعه شد. گزاره های استخراج شده در 53 گویه, شامل 5 عامل و 13 شاخص, مبنای ارزیابی پرسشنامه قرار گرفت. در بررسی قابلیت اعتبار پرسشنامه نیز, از مکانیزم مصاحبه و گفتگو با خبرگان و صاحبنظران حوزه تدارکات و خرید جامعه مورد بررسی استفاد شد که پس از اظهار نظر اساتید محترم دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. همچنین, به منظور انعکاس میزان همبستگی مثبت گویه های پرسشنامه, ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتیجه قابلیت اعتماد خوب پرسشنامه, حاصل شد. در پاسخ به فرضیه های تحقیق, در بخش آمار توصیفی از نرم افزارهایSPSS و EXCELو در بخش آمار استنباطی از نرم افزار AMOS با روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق, حاکی از تاثیر کلیه عوامل شناسایی شده, با میزان اثربخشی مختلف بوده است.

لینک کمکی