دانلود فایل word بررسی کاربرد ارزش اطلاعات پیشنهادی در سیستمهای خدمات الکترونیک بر عملکرد بانکهای خصوصی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی کاربرد ارزش اطلاعات پیشنهادی در سیستمهای خدمات الکترونیک بر عملکرد بانکهای خصوصی ایران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رشد انفجاری اینترنت و فرصتهایی که برای داد و ستد خدمات بانکی خلق کرده است, سبب شده است, در صنعت بانکداری فناوری دارای نقشی متفاوت داشته باشد و بهعنوان یک ابزار منحصربهفرد برای بهبود اثربخشی و کارایی بهصورت مستمر بهکار رود. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیرسیستمهای خدمات الکترونیک بر عملکرد بانکها و عملکرد روابط مشتریان با توجه به ارزش پیشنهادی اطلاعات در صنعت بانکداری است. در این پژوهش 178 شعبه از بانکهای خصوصی تهران مورد بررسی قرار گرفتهاند. از رویکرد حداقل مربعات جزیی )کمترین توانهای دومPLS برای اجرای فرضیات در قالب مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت خدمات الکترونیک اثر مثبتی بر ارزش پیشنهادی اطلاعات نوآوری خدمات الکترونیک دارد. همچنین قابلیت همکاری اثرمثبتی بر نوآوری خدمات الکترونیک دارد. نوآوری خدمات الکترونیک اثرمثبتی بر بر ارزش اطلاعات پیشنهادی دارد. ارزش پیشنهادی اطلاعات اثرمثبتی بر عملکرد روابط مشتریان و عملکرد سازمان دارد

لینک کمکی