دانلود فایل word بررسی کیفیت ارتباط بر رضایت و انتظار صادرکننده برای تداوم رابطه در شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی کیفیت ارتباط بر رضایت و انتظار صادرکننده برای تداوم رابطه در شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این تحقیق به دنبال بررسی کیفیت ارتباط بر رضایت و انتظار صادرکننده برای ادامه رابط می باشد ؛ و این تحقیق روابط میان کیفیت روابط را به عنوان متغیر مستقل با عملکرد مالی و استراتژیک , رضایت صادرکننده به عنوان متغیر میانجی و انتظارات صادرکننده از از ادامه روابط به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها, از پرسشنامه پنج گزینه ایاسکالرود و همکاران(2015 (استفاده شده است. برای سنجش اعتبار محتوا, از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی نسبت های بدست آمده بالای 49/0 بود و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید و ضرایببدست آمده بالاتر از 7/0 بود مقادیر بدست آمده, حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. سپس داده ها از طریق تحلیل عاملی, تحلیل مسیر و رگرسیون سلسله مراتب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کیفیتروابط بر عملکرد مالی و استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر عملکرد مالی و استراتژیک بر رضایت صادرکننده تایید گردید و رضایت صادرکننده نیز سبب افزایش انتظار صادرکننده از ادامه روابط می گردد.

لینک کمکی