دانلود فایل word بررسی محافظه کاری سود و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی محافظه کاری سود و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش محافظه کاری سود و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نمونه مورد پژوهش تعداد 55 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1394 انتخاب گردید. در این پژوهش ابتدا به آمار توصیفی وضریب همبستگی متغیرهای پژوهش , مفروضات مدل رگرسیون خطی و مانایی متغیرها و سپس بهمنظورتعیین روش تخمین دادهها, از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده گردید. درنهایت به کمک تخمین مدلهای پژوهش, فرضیههای پژوهش بهتفصیل مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده آن است که درسطح اطمینان 95 % متغیر مستقل تخصص غیرمالی کمیته حسابرسی اثر معناداری بر متغیر وابسته سود محافظه کاری دوره جاری دارد که این موضوع نشان می دهد که معناداری متغیر مستقل تخصص غیر مالیکمیته حسابرسی؛توان پیش بینی متغیر وابسته سود محافظهکاری دوره جاری را دارد و مدل رگرسیونی تحقیق تایید میگردد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مستقل تخصص غیرمالی کمیته حسابرسی, منفی می باشد. در نتیجه رابطه معکوس با محافظه کاری سود دارد و تخصص غیر مالی کمیته حسابرسی ارتباط معکوس با سود محافظه کاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد

لینک کمکی