دانلود فایل word عوامل موثر بر توانمندی کارکنان در بانک کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل موثر بر توانمندی کارکنان در بانک کشاورزی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توانمندسازی احساس تملک کارمند را نسبت به کارش افزایش می دهد به نحوی که او نسبت به کارش احساس غرور می کند و انجاموظایف را با میل و رغبت برعهده می گیرد, در غیر این صورت یک نگاه خالی از احساس نسبت به کارش خواهدداشت . کارکنانی که توانمندتر هستند تعهد و رضایت بیشتر و فشارهای شغلی کمتری دارند .توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است .توانمندسازی فرآیندی است کهدر آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. بر همین اساس هدف از این مقاله بررسی دانلود فایل word عوامل موثر بر توانمندی کارکنان در بانک کشاورزی است. این مقاله از نوع توصیفی است و اطلاعات آن از طریق کتابخانه ای و روزنامه ای گردآوری شده است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که بین توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی و مهارت ها, شخصیت و نگرش آنان و نیز ارتقا سطح آموزشی کارکنان و خلاقیت ایشان, رابطه ای معنی دار مشاهده می شود .بالاترین میزان همبستگی بین خلاقیت کارکنان و توانمندسازی آنان مشاهده می شود .

لینک کمکی